1
Nov
2017

המודל הסלוטוגני

תקציר המאמר של אהרון אנטונובסקי ” המודל הסלוטוגני כתיאוריה מכוונת בקידום הבריאות “

מגמות, כרך ל”ט מס’ 1-2, אייר תשנ”ח, מאי 1998

האוריינטציה הסלוטוגנית מוצעת כבסיס לפיתוח תיאוריות הן למחקר והן לעשייה בתחום של קידום הבריאות. היא עשויה לכוון את התחום לקראת התמקדות בגורמי בריאות במקום להתמקד בגורמי סיכון. ההתייחסות היא לכלל בני האדם, בכל מקום על הרצף נוחות/אי נוחות שבו הם מצויים ולאו דווקא לקבוצות סיכון ספציפיות.

אל המאמר לחץ כאן 

You may also like

גישת ההוספיס בראי הלוגותרפיה
מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר
משמעות מהסרטים