You may also like

פני המשמעות – מלידה ללידה
על מהנדסים, רגשות ומנועי משמעות
עוגן הרם! ספינת חיינו בדרך אל המשמעות 
עקרונות וערכים בפילוסופיה הפראנקליאנית