11
Jul
2019
לוגותרפיה אדם מחפש משמעות

לוגותרפיה – היבטים תיאורטיים ומחקרי שדה בישראל

לוגותרפיה – היבטים תיאורטיים ומחקרי שדה בישראל

מאמר מאת: 

פרופ’ משה אדד – החוג לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר –אילן

ד”ר חנה חימי – מרצה בכירה בחוג לקרימינולוגיה ואכיפת החוק ב”בית ברל “

מימדי הקיום האנושי, הגוף הנפש והרוח מהווים מהות אחדותית שאי אפשר להפריד ביניהם.

‫בסדרה של מחקרי שדה ‪ ,שפרסמנו כמאמרים או במסגרת עבודות אקדמאיות לתארים ‫מתקדמים ( PH.D , M.A) בחנו את ההדדיות שבין מימדי הקיום האנושי על פי גישתה ‫של הלוגותרפיה.

במאמרינו זה הנכתב לכבודו של פרופ’ ויקטור פראנקל , שזכינו לקיים עימו קשרים נתאר מספר מחקרים שאכן יבהירו את הקשרים בין משמעות החיים והמימד הנואטי לבין שאר מימדי הקיום האנושי. בחלק מהמחקרים שלהלן שיתפנו את ויקטור פראנקל ושמענו את חווד דעתו.

‪עניינו של מאמר זה הוא בהצגת מחקרים שונים שבדקו והעמיקו בחקר מימד משמעות החיים בהתאם להנחות הבסיסיות של תיאוריית הלוגותרפיה בקרב אוכלוסיות ‫שונות.

למאמר המלא –לחץ כאן

המאמר מובא כאן באדיבותה של ד”ר חנה חימי, מרצה בכירה, ראש תכנית תואר שני בקידום נוער בסיכון, פקולטה לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל

Image by Mircea Ploscar from Pixabay 

You may also like

“ידידי היקר ויקטור” – מכתב אישי מאת דוד גוטמן
מחשבות על אהבה ומשמעות 
לחנך למשמע(ו)ת
לוגותרפיה – תמצית הגישה